ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť SWELL Financial Group as, identifikačné číslo: 53 376 099, so sídlom na adrese Šustekova 51, 851 04 Bratislava, mestská časť Petržalka, Slovenská republika, („Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“), chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre našu Spoločnosť prioritou.

Spoločnosť je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDRP“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, tzn.: zhromažďuje, uchováva a využíva (i inak spracúva) Vaše osobné údaje pri výkone svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú definované podrobnejšie nižšie), ktorá spočíva najmä v oblasti finančného sprostredkovania a súvisiaceho poradenstva v tejto oblasti.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov ("Zásady") sa vzťahujú na (i) spracúvanie osobných údajov vykonávané Spoločnosťou počas Vášho používania webovej stránky www.futuria.sk („Webová stránka“), (ii) spracúvanie osobných údajov vykonávané Spoločnosťou počas komunikácie s Vami prostredníctvom e-mailu či telefónu, (iii) spracúvanie osobných údajov zo strany Spoločnosti počas trvania obchodného vzťahu s klientmi a dodávateľmi, (iv) spracúvanie osobných údajov pri plnení právnych povinností spoločnosťou a na (v) spracúvanie osobných údajov, ktoré je potrebné na účely ochrany oprávnených záujmov spoločností.

Zásady podrobne popisujú ktoré osobné údaje spracúvame a spôsoby ich spracúvania, informujú o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak v týchto Zásadách odkazujeme na kategórie údajov, ktoré spracúvame, máme za to, že zahŕňajú predovšetkým nasledujúce účely spracúvania údajov:

  • Plnenie zmluvy, vrátane ich dohodnutia (konkrétne zmluvy o poskytnutí finančných služieb).
  • Plnenie právnych povinností (najmä povinností v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov, vrátane e-mailovej komunikácie, zoznamu kontaktov a poskytovaných služieb).
  • Zasielanie obchodných oznámení, ponuka služieb a produktov, a zacielenie reklamy (spoločnosť môže zasielať obchodné oznámenia či newslettere, najmä z oblasti finančného sprostredkovania, a ponúkať služby prostredníctvom e-mailu; pre zacielenie reklamy môžu byť využívané aj údaje získané pri návšteve Webových stránok.
  • Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločnosti, napríklad identifikácia osôb v priestoroch recepcie Spoločnosti, ochrana siete proti poškodzujúcemu konaniu alebo ochrana pred zneužitím Webových stránok).
  • Ochrana oprávneného záujmu tretích osôb (najmä klientov) v súlade s pravidlami upravujúcimi výkon sprostredkovania finančných služieb.
  • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o zamestnanie v Spoločnosti či naviazanie spolupráce so Spoločnosťou.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Základné údaje (napr. meno, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa klienta či tretích osôb potrebných pri plnení zmluvy a pri plnení ďalších právnych povinností.), kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne čísla, služby zasielania správ), zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, podmienky, zákaznícke kategórie), platobné údaje (napr. bankové údaje, história platieb, používanie iných poskytovateľov platobných služieb), údaje o využívaní (napr. podrobnosti o priebehu Vašej návštevy našich webových stránok, využívanie konkrétneho obsahu, dobách prístupu) a údaje o pripojení (napr. údaje o koncovom zariadení, IP adresy, adresa URL odkazujúceho servera).

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE UDELENÉHO SÚHLASU

Ak udelíte Spoločnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu) či na účely oslovovania s ponukami služieb a produktov obchodných partnerov Spoločnosti, a to prostredníctvom e-mailu či telefónneho kontaktu, popr. sociálnych sietí (napr. WhatsApp, LinkedIn, apod.), beriete na vedomie , že poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné a že sa dá súhlas kedykoľvek písomne na adresu Spoločnosťou alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v e-mailovej správe s obchodným oznámením odvolať. Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

Súhlas, ktorý ste Spoločnosti poskytli, máte právo kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania do okamihu jeho odvolania. Ak súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov odvoláte a neexistuje žiadny iný právny základ, ktorý by odôvodňoval ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov, je Spoločnosť povinná podľa čl. 17 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu ukončiť.

V prípade, že proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vznesiete námietku, spracúvanie ukončíme, ak nám ďalšie spracúvanie neukladá právny predpis (napr. zákon o účtovníctve). V prípade, kedy Vaša námietka bude smerovať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, spracúvanie ukončíme bez zbytočného odkladu.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov je vykonávane vždy iba v nevyhnutnom rozsahu a na základe príslušného právneho základu podľa Zákona a GDPR. Spoločnosť Vaše osobné údaje spracúva a uchováva po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je spoločnosť povinná ako prevádzkovateľ osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo dobu na ktorú ste Spoločnosti na spracúvanie udelili súhlas.

K vymazaniu spracúvaných osobných údajov dôjde, ihneď ako bude naplnený účel spracúvania alebo ak účel spracúvania zanikne, alebo v prípade uplynutia doby spracúvania. Okrem prípadov, kedy sme zo zákona povinní uchovávať osobné údaje.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva vyplývajúce z právnych predpisov, v zmysle Zákona a GDPR, ktorá môžete kedykoľvek uplatniť.

Konkrétne ide o právo (i) na informácie o osobných údajoch spracúvaných o Vás v zmysle čl. 15 GDPR, (ii) na opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 18 GDPR, (v) na prenosnosť údajov osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, (vi) právo na podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby podľa čl. 21 GDPR, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, a (vii) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 alebo webstránke www.dataprotection.gov.sk.

Ďalšie informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytuje zodpovedná osoba, ktorou je spoločnosť
FairData Professionals a.s.,
so sídlom na adrese Na Florenci 1332/23, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, ČR
E-mail: GDPR@swell.sk
Tel. +421 220 256 376

V prípade realizácie vyššie uvedených práv sa tiež môžete obrátiť so svojou požiadavkou písomne na adresu sídla Spoločnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť si identitu dotknutej osoby uplatňujúcej vyššie uvedené práva. Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov.