SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ, spoločnosť Global Finance, a. s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava IČO 47 836 521, spracovávala moje osobné údaje v rozsahu, ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania mojej osoby Prevádzkovateľom.

Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 kalendárnych rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza sekcii www.winnersgroup.eu/oou/dcery.html.

Potvrdzujem ako dotknutá osoba, že som sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a so znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Global Finance, a. s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO 47 836 521

Prevádzkovateľom sa rozumie Global Finance, a. s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO 47 836 521, v zmysle čl. 4 ods. 7 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“)Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov“). Spracúvanie osobných údajov sa riadi aj podľa osobitného predpisu zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov.

Prehlásenie Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke www.gfinance.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - GDPR, zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť telefonicky na: 02/ 210 259 83 emailom: informacie@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovej stránke externej zodpovednej osoby: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/47836521/

V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe v sídle prevádzkovateľa, na jednotlivých pobočkách alebo priamo u Sprostredkovateľa.

Práva dotknutej osoby

Podľa zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení má dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa spoločnosti Global Finance, a.s. vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 13 ods. 1 a ods. 2; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Ďalšie informácie.