Právne informácie prevádzkovateľa stránky www.futuria.sk

Prevádzkovateľom webových stránok www.futuria.sk je spoločnosť SWELL Financial Group a.s. založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Šustekova 51, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 53 376 099, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 7158/B (ďalej len ako Prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ je držiteľ licencie Národnej banky Slovenska, registračné č. 259697, číslo rozhodnutia NBS1-000-057-557/100-000-277-444 zo dňa 10.03.2021 a NBS1-000-059-692/100-000-284-755 zo dňa 11.05.2021, na základe ktorej je ako Samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch Poistenie a Zaistenie, Kapitálové trhy, Prijímanie vkladov, Poskytovanie úverov, Doplnkové Dôchodkové Sporenie a Starobné dôchodkové sporenie, v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Link: Registrácia v Národnej banke Slovenska č. 259697
Link: Výpis z Obchodného registra

Prevádzkovateľ má zjednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania u poisťovateľa PREMIUM Insurance company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Prevádzkovateľ má právo vykonávať zmeny v obsahu webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.